Bene Sándor

Alapadatok

Bene Sándor
...
Reneszánsz Osztály
tudományos főmunkatárs
senior research fellow
(36 1) 279 2775

Életrajz

 • magyar-latin szakos középiskolai tanár (ELTE BTK 1989)
 • az irodalomtudomány kandidátusa (1998-)
 • MTA TMB tudományos ösztöndíjas (1989-1992)
 • Magyar Köztársaság Külügyminisztériuma, olasz és vatikáni referens (19992–1993)
 • MTA Irodalomtudományi Intézet, 1993-, folyamatos
 • Károli Gáspár Református Egyetem, BTK, Magyar Nyelv- és Irodalomtudományi Intézet, Régi Magyarországi irodalom Tanszék, 1994-től folyamatos, 2005-től docensi beosztásban
 • Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság, 2006–2012: főtitkár-helyettes, 2012-től főtitikár
 • Akadémiai Ifjúsági Díj
 • Bolyai János Kutatási Ösztöndíj (1998–2001; 2005–2008)
 • Mellon Research Fellowship (2002: Wolfenbüttel, Herzog August Bibliothek; 2005: Firenze, Villa I Tatti–Harvard Education Center)
 • Klaniczay Tibor–díj (2011)
 • ItK Szemle rovat vezetése 2002-től
 • Bibliotheca Scriptorum Medii Recentisque Aevorum sorozat szerkesztőbizottságának tagja

Kutatások

 • régi magyar irodalomtörténet
 • a reneszánsz irodalomelmélet története
 • kora újkori politikai eszmetörténet
 • horvát-magyar komparatisztika (régi irodalom)
 • A magyarországi irodalom története (készülő akadémiai irodalomtörténeti kézikönyv) – I. kötet: A kezdetektől 1800-ig, korszakszerkesztés (1450–1700)

Publikációk

 1. Ratio temporum (Dániel próféta és a magyar történetírás) = Clio inter Arma: Tanulmányok a 16–18. századi magyar történetírásról, szerk. Tóth Gergely, Bp., MTA BTK Történettudományii Intézet, 2014, 87–116.
 2. Tamás, Scotus, Petrarca (A humanizmus politikai nyelvei Andreas Pannonius királytükreiben) = „Politica philosophiai okoskodás” – Politikai nyelvek és történeti kontextusok a középkortól a 20. századig, szerk. Fazakas Gergely Tamás, Miru György, Velkey Ferenc, Debrecen, a Debreceni Egyetem Történelmi Intézete, 2013, 67–86. (http://real.mtak.hu/8800/1/BenePolNyelv.pdf)
 3. Rimay vindicatus (Rimay János Justus Lipsiushoz írott leveléről) = Filológia és textológia a régi magyar irodalomban, szerk. Kecskeméti Gábor, Tasi Réka, Miskolc, 2012, 139-188. (http://real.mtak.hu/8980/1/Filologia_textologia_Rimay_vindicatus.pdf)
 4. Where Paradigms Meet: The Theology of Political Virtues in Andreas Pannonius’ Mirrors for Princes = Italy and Hungary: Humanism and Art in the Early Renaissance, eds. Péter Farbaky, Louis Waldman, Firenze, Villa I Tatti – The Harvard Renaissance Center, 2011, 173-215.
 5. Rimay Múzsája, Irodalomtörténeti közlemények, 115 (2011), 271–339. (http://itk.iti.mta.hu/megjelent/2011-3/bene.pdf)
 6. Javaslatok egy új irodalomtörténet elvi alapvetéséhez és régi irodalmi részének felépítéséhez [Kecskeméti Gáborral], Helikon Irodalomtudományi Szemle, 2009. 1-2. sz., „Irodalomtudomány és eszmetörténet”, szerk. Szentpéteri Márton, Zászkaliczky Márton, 201–225.
 7. Eszmetörténet és irodalomtörténet: A magyar politikai hagyomány kutatása, Budapesti Könyvszemle, 2007 / tavasz, 50–64. (http://www.c3.hu/scripta/buksz/honlap/0701/09bene.pdf)
 8. A történeti kommunikációelmélet alkalmazása a magyar politikai eszmetörténetben – a kora újkori modell, Irodalomtörténeti Közlemények, 2001, 285-315. (http://epa.oszk.hu/00000/00001/00402/pdf/)
 9. Theatrum politicum. Nyilvánosság, közvélemény és irodalom a kora újkorban, Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, 1999, 406 l. (http://real.mtak.hu/8998/1/Szorenyi_Festschrift.pdf)
 10. Egy kanonok három királysága. Ráttkay György horvát históriája, Bp., Argumentum, 2000, 248 l. (Irodalomtörténeti Füzetek, 148). (http://mek.oszk.hu/04600/04674/html/)

Egyéb

Oktatás:

 • Károli Gáspár Református Egyetem (1994-től)
 • Zágrábi Egyetem, Hungarológia Tanszék (2009-től)

MTA kutatói pályázatai

MTA központi weboldala

MTA kutatóintézet-hálózata