Császtvay Tünde

Alapadatok

Császtvay Tünde
...
Bibliográfiai Osztály
tudományos főmunkatárs, osztályvezető
(36 1) 279 2760

Életrajz

ELTE BTK: magyar nyelv- és irodalom szakos középiskolai tanár, esztétika szakos előadó 

1974–1978: ELTE Apáczai Csere János Gyakorló Gimnáziuma, angol tagozat

1979–1984: ELTE BTK, magyar–esztétika szak (két év orosz szak)

1993–1996: JATE (Szegedi Egyetem) BTK Klasszikus Magyar Irodalom PhD-iskolája

2005: PhD-fokozat (Szegedi Egyetem BTK) – Reviczky Gyula verseinek kritikai kiadása, 1–2. köt.

1984. szeptember – 1986. június: MTA ITI, XX. századi Osztály – tudományos segédmunkatárs

1986. június – 1987. június: MTA ITI, Bibliográfiai Osztály – bibliográfus

1987. június – 1997: MTA ITI, Bibliográfiai Osztály – tudományos segédmunkatárs, fiatal kutató

1997–2010. november: MTA ITI, ItK szerkesztősége – tudományos munkatárs

2010. november – 2011. december 31: MTA ITI, ItK szerkesztősége – főmunkatárs

2012–2017. március: Magyar Nemzeti Múzeum – általános főigazgató-helyettes

2017. április 1-jétől: MTA BTK Irodalomtudományi Intézet – főmunkatárs

2017. szeptember 1-jétől: MTA BTK Irodalomtudományi Intézet – főmunkatárs, osztályvezető, Bibliográfiai Osztály

 • az MTA Textológiai Munkabizottságának tagja
 • az MTA Sajtótörténeti Munkabizottságának alelnöke
 • az Irodalomtörténeti Közlemények szerkesztőbizottságának tagja
 • a Magyar Könyvszemle szerkesztőbizottságának tagja
 • a Magyar Hungarikum Bizottság Kulturális Örökség valamint a Sport-Turizmus-Vendéglátás Szakbizottságának tagja
 • a Nagy Imre Társaság Főváros és vidéke szervezetének elnöke

2017–2018 NKA alkotói ösztöndíj

Kutatások

 • a 19. század második felének eszme-, irodalom- és művelődéstörténeti kérdései
 • az irodalom szociológiájának, valamint az irodalom gazdaság-, mentalitás- és társadalomtörténetének kérdései a XIX. század második felében, a XX. század első harmadában
 • a modern irodalmi és művészeti intézményhálózat kialakulása és problematikái a XIX. század utolsó harmadában
 • a modern tömegkultúra kialakulása és kérdései
 • textológia és szövegkiadás, kritikai kiadások
 • irodalomtörténeti szakbibliográfiák
 • nemzeti jelképek, hungarológiai kutatások
 • irodalmi muzeológia

2017. április 1-jétől: Többes számban. Az első világháború és a háborús mindennapok valóságai című MNM országjáró múzeumprojektjének vezetője

Publikációk

 1. A magyar irodalomtörténet bibliográfiája, 4. köt. 1849–1905, Személyi rész II. H–Zs,  sorozatszerkesztő V. Windisch Éva–Kókay György, szerkesztő Tódor Ildikó, munkatárs Cs. T., Budapest, Akadémiai–Argumentum, 1997.
 2. A magyar irodalom történetének bibliográfiája 1772-ig, szerkesztette és gondozta: Cs. T. – Monok István, Szeged, Scriptum RT, 1998. (CD-ROM)
 3. Vas Gereben, összeállította és az utószót írta Cs. T., Veszprém, Várucca tizenhét 1997.
 4. Cs. T., Irodalomtörténeti összefoglaló 1867–1906 = Kettős kötődés: Az Osztrák–Magyar Monarchia. Magyarország művelődéstörténete 1867–1918, Magyar Kódex: A művelődéstörténet évszázadai, 5. köt., Budapest, Kossuth Kiadó, 2001, 131–183. (kézikönyvfejezet) és Cs. T., Irodalomtörténeti összefoglaló 1867–1906 = CD-kiadás. Magyar Kódex. A művelődéstörténet évszázadai, 5. köt., Az Osztrák–Magyar Monarchia: Magyarország művelődéstörténete 1867–1918, Budapest, Kossuth Kiadó, 2001.
 5. Reviczky Gyula, Apai örökség. Reviczky Gyula válogatott versei, kiadta és utószó Cs. T., Budapest, Osiris Kiadó, 2005.
 6. Reviczky Gyula összes verse, 1–2. köt. (Kritikai kiadás), kiadta, jegyzetelte, a bevezető tanulmányt írta Cs. T. Budapest, Argumentum Kiadó–Országos Széchényi Könyvtár, 2007.
 7. Cs. T., Éjjeli lepkevadászat: Bordélyvilág a történeti Magyarországon, Budapest, Osiris Kiadó, 2009. 394 l.
 8. REND – VESZTŐ – MÚLT – IDŐ: Mikszáth Kálmán Fekete városai. Koncepció, forgatókönyv, kurátor. Petőfi Irodalmi Múzeum, 2010.
 9. Mindennapi regények – Regényes mindennapok: A századforduló égi és földi angyalai, 1–2. köt., összeállította, kiadta, jegyzetelte, a bevezetőt írta: Cs. T. Budapest, 2010. (Budapesti Negyed 2010. őszi-téli szám)
 10. Cs. T., ERŐ TÉR ERŐ, Monográfia és tanulmányok, Budapest, Ráció Kiadó, 2017.

Egyéb

Oktatói tevékenység

 

1992–1996: a szegedi József Attila Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán a Modern Magyar, majd a Klasszikus Magyar Irodalmi Tanszék és a Kommunkáció–Média szak óraadó tanára (Az 1849 utáni korszak oktatás-, művészet- és kultúrpolitikai kérdései, kiadó- és sajtótörténete, az írói és művészi jogszabályozás története, a XIX. század könyvterjesztési hálózata, olvasáskultúrája, a tömegkultúra termékei, a ponyvavita kérdései, a ponyva- és sajtótörvények, -rendeletek, illetve a magyar irodalmi szakszemináriumok, ponyvatörténeti és a magyar művészetpártolás története tárgyú speciális kollégiumok, XIX. századi sajtótörténeti szakszemináriumok stb.)

 

2003–2006: a Pázmány Péter Katolikus Egyetem BTK magyar szakának óraadó tanára (Filológia, Bevezetés az irodalomtudományba című előadások, Kulturális intézményhálózatunk kialakulása, Szerkesztési gyakorlatok című szemináriumok)

 

1998–2008: az ELTE BTK Magyar mint Idegen Nyelv (Hungarológia) Tanszékének óraadó tanára (XIX. századi művelődéstörténeti kérdések, kulturális és művészi intézményhálózatunk kialakulása, nemzeti jelképeink és hungarikumok, a magyarságtudományi ismeretek tárgykörébe tartozó előadások és szemináriumok)

 

2008–2010: a Kodolányi Főiskola Andragógia szakán Kulturális intézményhálózatunk története és Kiadói gyakorlatok címen tartottam előadást és szakszemináriumot.

 

2010-től: szakdolgozati és OTDK szaktanári vezetés az ELTÉ-n, a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen és a Kodolányi Főiskolán

 

2017-től: óraadás a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Magyar Intézetében

MTA kutatói pályázatai

MTA központi weboldala

MTA kutatóintézet-hálózata