Az osztály története

A 19. század, a magyar irodalom klasszikus korszaka kutatására már az intézet megalakulásának évében külön osztály szerveződött Szauder József vezetésével. Az osztály, amely átmenetileg a Klasszikus Magyar Irodalmi Osztály nevet viselte, 1970-ig magában foglalta a 18. század második felének kutatóit is. Az általában 6–8 főből álló osztály vezetője 1965-től 1988-ig Lukácsy Sándor volt, azóta pedig Dávidházi Péter.

Az osztály munkájának középpontjában eleinte Vörösmarty Mihály és Petőfi Sándor életművének, valamint a század irodalmában uralkodó nagy stílusirányoknak a vizsgálata állt. Horváth Károly vezetésével megindult Vörösmarty összes műveinek kritikai kiadása, amelynek tervezett 19 kötetéből 17 jelent meg. Még nagyobb lendülettel folyt a Petőfi-kutatás, főként Dienes András, Fekete Sándor, Kiss József, Lukácsy Sándor és Martinkó András munkájának jóvoltából. Az intézetben készült el az Akadémia által már 1951-ben megindított kritikai kiadás 7., záró kötete (1964), majd elkezdődött Petőfi verseinek korszerűbb, új kritikai kiadása Kiss József szerkesztésében, akinek halála után (1992) a munka irányítását Kerényi Ferenc vette át, aki haláláig (2008) folytatta. Az utolsó, félbemaradt kötet befejezésén 2013 óta Szilágyi Márton vezetésével külön munkacsoport dolgozik.

A legfontosabb eredmények azonban az életrajzi, az eszmetörténeti és a stilisztikai kutatások terén születtek, monográfiákkal, értekezésekkel és forráskiadásokkal gazdagítva a Petőfi-szakirodalmat. Azok közül a munkák közül, amelyek a klasszicizmus, a romantika és a realizmus szerepét és jellegét tárgyalják, elsősorban Szauder József munkáit kell kiemelnünk.

Kutatások

Projektek

OTKA támogatással folytatott kutatások az osztályon

Arany János kritikai kiadása (témavezető: Korompay H. János)

Művészetek és tudomány a nemzetépítés szolgálatában a 19. századi Magyarországon (témavezető: Gyáni Gábor)

A magyar esztétikai gondolkodás első száz éve: Forrásszövegek kritikai kiadása 1750–1850 (témavezető: Fórizs Gergely)

Intézeti irodalomtörténet

A XIX. századi osztály az intézeti irodalomtörténet 2. kötetén dolgozik. A megközelítésmód műfajtörténeti, intézménytörténeti, eszmetörténeti és társadalomtörténeti szempontokat egyesít. A munkában részt vevő osztálytagok: Hites Sándor (kötetszerkesztő), Fórizs Gergely, Kovács József, Paraizs Júlia, Szalisznyó Lilla, Török Zsuzsa.

2008 elején Horváth János könyvtárát elhelyezhettük a XIX. Századi Osztály I. emeleti, korábbi helyiségében. A könyvtár, amelyet 1961-től, a tudós halálától a család őrzött, csaknem a maga teljességében került a Horváth János terembe. A szépirodalmi és irodalomtörténeti anyag mellett a verstan, a zenetudomány, a néprajz, a történettudomány, a klasszika-filológia, a folyóiratok és különnyomatok képezik a főbb egységeket. Igen sok a dedikált példány; a könyvekben és folyóiratokban számos autográf bejegyzés található. A könyvtár előzetes megbeszélés után a szakma valamennyi tagja számára helyben használható.

Kiadványok

Az osztályon szerkesztett könyvsorozatok

1960-ban indult meg az osztály forráskiadó sorozata, A magyar irodalomtörténet-írás forrásai (Fontes), mely a század több jelentékeny írójának (Csokonai, Petőfi, Kölcsey, Erdélyi János, Tompa Mihály, Gyulai Pál) kiadatlan írásait, levelezését, illetve a rájuk vonatkozó dokumentumokat tette közzé. Sorozatszerkesztő 2014-től: Török Zsuzsa.

Az Irodalomtörténeti Füzetek sorozatát 2013-tól Fórizs Gergely szerkeszti.

Az Irodalomtörténeti Könyvtár sorozatát 2013-tól Korompay H. János szerkeszti.

Hagyományfrissítés című, XIX. századi magyar irodalmi szövegekről írt tanulmányokat közreadó sorozatot Fórizs Gergely szerkeszti.

Kritikai kiadások, tudományos forráskiadások

Az 1970-es évektől az osztály is részt vesz a magyar kritika és irodalomtudomány történetének feltárását célzó vállalkozásban. Szabó G. Zoltán irányításával 1991-ben kezdődtek meg – immár számítógépek segítségével – a már régóta hiányzó kritikai Kölcsey-kiadás munkálatai. Az osztály feladata lett az 1951-ben megindult, de 1982-ben a 16. kötettel sajnálatos módon megszakadt kritikai Arany János-kiadás befejezése is. A sorozatszerkesztő Korompay H. János.

Berzsenyi Dániel művei új kritikai kiadásának munkálatai 2004 óta folynak az osztályon. Az első kötet 2011-ben jelent meg Fórizs Gergely szerkesztésében. A sorozatszerkesztő Szajbély Mihály.

2003¬-2013 között elkészült Petelei István összes novellájának tudományos forráskiadása. Az I. és II. kötet 2007-ben jelent meg, a harmadik és negyedik kötet 2014-ben a debreceni Csokonai Kiadó Források sorozatában. A sajtó alá rendező: Török Zsuzsa.

2004 és 2009 között hat kötetben megjelent Horváth János életműkiadása Korompay H. János és Korompay Klára sajtó alá rendezésében az Osiris Kiadónál.

Az osztály hírei

A Versek szódával című irodalmi beszélgetéssorozat ezúttal Arany János művészetével foglalkozik az őszi és téli hónapokban. Az esteken irodalomtörténész, zenetörténész, filozófus, pszichológus vendégek a műsorvezető közreműködésével a költő kevésbé ismert portréit is megrajzolják. A sorozat első eseményének előadója intézetünk munkatársa, Csörsz Rumen István.

Arany dalszerzo

A sorozat eseményeiről készült plakát letölthető.

2016. július 25‒26-án rendezték meg Canterburyben az ICVWW harmadik nemzetközi konferenciáját From Brontë to Bloomsbury Third International Conference: Reassessing Women’s Writing of the 1880s and 1890s címmel. A konferencián az MTA BTK Irodalomtudományi Intézetét a XIX. Századi Osztály munkatársa, Török Zsuzsa képviselte Women Writers and Collaborative Authorship. The Case of Baroness Emma Orczy and Montagu Barstow című előadásával, amely a magyar származású, ám Londonban élő és mindvégig angolul publikáló Orczy Emma írói pályájának a kezdetére koncentrált, amikor a bárónő férjével, az illusztrátor Montagu Barstow-val való együttműködés eredményeként meséskönyveket írt és rajzolt. Az argumentáció a többszerzőségnek az írónői életpályák alakulásában játszott szerepére hívta fel a figyelmet.

MTA kutatói pályázatai

MTA központi weboldala

MTA kutatóintézet-hálózata