A Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi Kutatóközpont Irodalomtudományi Intézete, az MTA Színház- és Filmtudományi Bizottsága és a Theatron Műhely Alapítvány Philther kutatócsoportja 

2016. május 30-án, hétfőn 900 órától 

A performativitás mint fordulat 

címmel konferenciát rendez. 

 

performativ

                           

Helyszín:

Magyar Tudományos Akadémia BTK Zenetudományi Intézet Bartók terme 
(Budapest, 1014, Táncsis Mihály utca 7.)

A konferencia programja és az előadások összefoglalói letölthetők.

Minden érdeklődőt szeretettel várunk.


(A kép forrása: http://www.teszt.ro/eloadasok/2015/manipulaciok/)

Antropológiai esztétika Közép-Európában 1750–1850 között

Anthropologische Ästhetik in Mitteleuropa 1750–1850

Anthropological Aesthetics in Central Europe 1750–1850

Az MTA BTK Irodalomtudományi Intézetének nemzetközi konferenciája

2016. május 26–27.

MTA Könyvtár és Információs Központ, konferenciaterem, Budapest, Arany János u. 1.

 

antropologiai esztetika

 

 A konferencia részletes programja itt letölthető.

A test mint elbeszélő médium ‒ a test mint elbeszélések médiuma
Korporális narratológia a befogadás és a kirekesztés vizsgálatában

Konferencia a Petőfi Irodalmi Múzeumban

2016. április 1. 9:30

A konferencia a Transzfigurációk: korporális narratológia és idegenségkutatás a közép-európai kultúrakutatás megújításában című osztrák-magyar együttműködési projekt zárórendezvénye.

Az előadások nyelve angol és magyar.

narratologia PIM

 

A test szövegbeli megjelenésének vizsgálata túlzás nélkül tekinthető az utóbbi évek egyik legnépszerűbb kutatási irányának.

Konferenciánk célja olyan elemzések bemutatása, melyek a testnek az elbeszélések megértésében játszott szerepét az azonosulás és az elutasítás, a befogadás és a kirekesztés dichotómiájának kontextusában vizsgálják.

 

A konferencia előadói:


Anna BABKA (Universität Wien, Institut für Germanistik)
BARANYAI Norbert (DE)
CZÉKMÁNY Anna (PIM)
DECZKI Sarolta (MTA BTK ITI)
FÖLDES Györgyi (MTA BTK ITI)
JABLONCZAY Tímea (ZSKF)
KÉRCHY Anna (SZTE)
RÁKAI Orsolya (MTA BTK ITI)
SCHEIN Gábor (ELTE)
SZAMOSI Barna (CEU)
Alexandra URAKOVA 
(Orosz Tudományos Akadémia Gorkij Világirodalmi Intézet)
WERNITZER Julianna (PIM)

A részletes program itt elérhető.

Intézetünk Irodalomelméleti Osztálya
2016. január 12-én narratológiai konferenciát rendez

Irodalomelmélet, narratológia, szövegértelmezés címmel.

Helyszín:

MTA BTK Irodalomtudományi Intézet, Budapest, Ménesi út 11-13., I. emeleti tanácsterem

 

A konferencia programja:

10.30 – 12.00 (elnök: Rákai Orsolya)

Kálmán C. György: Narratológia a határokon

Bezeczky Gábor: Ciklikus és lineáris idő

Hajdu Péter: Lírai narratológia

kávészünet

12.15 – 13.45 (elnök: Bezeczky Gábor)

Rákai Orsolya: Rejtett narratívák vagy ideológiák? Implicit elbeszélések szerepe az „irányított applikációban”

Földes Györgyi: A test a szövegben. Korporális narratológia – klasszikus narratológia

Jablonczay Tímea: Testi határátlépések és narratív stratégiák (A test mint metalepszis)

ebédszünet

14.45 – 16.15 (elnök: Hajdu Péter)

Veres András: Egy narratológiai kísérlet: Kosztolányi Esti Kornélja

Jeney Éva: Narratív hermeneutikai kör

Z. Varga Zoltán: Az elbeszélés strukturális vizsgálatától a textuális analízisig. Roland Barthes elbeszéléselméletei

kávészünet

16.30 – 18.00 (elnök: Kálmán C. György)

Hovanec Zoltán: A leírás valósága

Szolláth Dávid: A mágikus realizmus mint magyar művek interpretánsa (Mészöly, Gion, Bodor, Darvasi)

Vilmos Eszter: A holokausztemlékezet poétikái az utóbbi évek magyar irodalmában

András Csaba: A materiális kameratekintet – A Werckmeister harmóniák retorikája


Minden érdeklődőt szeretettel várunk.

GyarmatiFanni naplo1

Műhelykonferencia

Radnóti Miklósné Gyarmati Fanni
Naplójáról

 

Időpontja:
2015. december 1. (kedd) 10–16 óra

 

Helyszíne:
MTA BTK Irodalomtudományi Intézet
1118 Budapest, Ménesi út 11–13.
I. emeleti tanácsterem


A konferencia szervezője:
Magyar Történelmi Társulat
Vekerdi László Szakosztálya

  

Meghívó

 

 

PROGRAM:

 

10.00–12.30 óra

Levezető elnök: Veres András

Előadások:

Hernádi Miklós:
     Szerephárítás a Fanni-napló három rétegében: felekezet, osztályhelyzet, női szerep

Kiss Endre:
     A Napló időszemlélete

Földes Györgyi:
     Zsidó sztereotípiák és zsidó testreprezentáció Gyarmati Fanni Naplójában

Z. Varga Zoltán:
     Naplók párbeszéde

Hozzászólások, vita

12.30–14.00 óra: ebédszünet

 

14.00–16.00 óra

Levezető elnök: Szekfű András

Előadások:

Veres András:
     József Attila alakja és megítélése a Naplóban

Veress József:
     Fanni és Mik a moziban

Lichtmann Tamás:
     A napló – hiteles kordokumentum vagy fikciós pszichoterápia?

Hozzászólások, vita


Minden érdeklődőt szeretettel várunk.

 

Az MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont

Irodalomtudományi Intézetének
Modern Magyar Irodalmi Osztálya

 

2015. december 9-én és 10-én


PÉNZ AZ IRODALOMBAN

címmel konferenciát rendez

 

tizforint1

A konferencia helyszíne:

MTA BTK Zenetudományi Intézet, Bartók terem, 1014 Budapest, Táncsics Mihály u. 7.

 ***

 

A KONFERENCIA PROGRAMJA

 

December 9. (szerda)

930

A konferenciát megnyitja: Kecskeméti Gábor,
az MTA BTK Irodalomtudományi Intézet igazgatója

 

Elnök: Kappanyos András

 

Angyalosi Gergely: Változatok a disznófejre – Baudelaire és Ady

Rákai Orsolya: A szférák zenéje és a mocskos anyagiak. Az autonóm és heteronóm hierarchia kérdései a 20. század első harmadának hazai irodalmi életében

Patócs László: Monetaristák – az  értéknarratíva és a pénzmetaforika
(Elbeszélésvetületek Sinkó Ervin Optimisták című regényében)

Faragó Kornélia: Homológ alakzatok a hiány jelentéstanában.
(Móricz Zsigmond: Az asszony beleszól)

Harkai Vass Éva: Pénz, egzisztenciális státus, életmód kérdésköre a korai modernség művészregényeiben

Széchenyi Ágnes: Mecénások a 20. században. Két esettanulmány: Kornfeld Móric és Sárközi Márta.

  

Vita

 

Ebédszünet (1300 - 1500)

 

1500

Elnök: Faragó Kornélia

 

Reichert Gábor: Okos Elemér, a „fordított” hozományvadász – Déry Tibor A talpsimogató című egyfelvonásosa mint szocreál Tartuffe-parafrázis

Szénási Zoltán: „A nő és a pénz izgalma”: A pénz szerepe Babits Mihály A gólyakalifa című regényének narrációjában

Kappanyos András: Líra mint fizetőeszköz. Költészet és pénz paradoxona

Gerold László: „Gyújtsd meg.” A pénz mint drámai motívum. (Spiró és a többiek)

Sági Varga Kinga: A tenger (határ)értékei  két kortárs regényben

 

Vita

 

 

 December 10. (csütörtök)

 

900

 

Elnök: Gerold László

 

Bányai János: Pénz és szerelem álruhában. (Potozky László: Éles)

Berényi Emőke: Latrina-perspektíva – Az emésztés mint létmetafora Danyi Zoltán
A dögeltakarító című regényében

Deczki Sarolta: Lecsókolbász és mignon. Pénz és pénztelenség Barnás Ferenc A kilencedik
című regényében

Herédi Károly: Nincstelen királyok, nincstelen királylányok. Szegénységreprezentáció
a kortárs magyar gyermekirodalomban

Földes Györgyi: A szegény teste Tóth Krisztina és Krasznahorkai László prózájában

Nagy Csilla: „Kérem az előleget!”. A megélhetés mintázatai Zs. Nagy Lajos poétikájában

 

Vita

 

Zárszó (Faragó Kornélia, Kappanyos András)

 

***

A tanácskozás a Magyar Tudományos Akadémia és a Szerb Tudományos és Művészeti Akadémia
nemzetközi projektjének keretében kerül megrendezésre

bethlen1

Az MTA BTK Irodalomtudományi Intézetének Reneszánsz Osztálya az egyetemek régi magyar irodalomtörténeti tanszékeivel közösen

Bethlen Miklós (1642–1716) és a kora újkori börtönirodalom európai hagyománya

Tribute to MiklósBethlen (1642–1716):
Sources, Genres, and Scribal Habits of Early Modern Prison Literature

címmel 2016 májusában – ülésszakjaink hagyományos időpontjában – Miskolcon kíván konferenciát rendezni.

Konferenciafelhívás és 1. körlevél
Témajavaslatok