In­ter­kon­fesszi­o­na­li­tás és irodalom a kora új­kor­ban – megjelent a miskolci konferencia előadásaiból készült tanulmánykötet

interkonfesszionalitas boritoA reciti honlapján már elérhető az In­ter­kon­fesszi­o­na­li­tás és irodalom a kora új­kor­ban című tanulmánykö­tet, amely a 2019. november 13-án Miskolcon rendezett műhelykonferencia előadásaira épül.
Az MTA BTK Lendület – Hosszú Reformáció Közép és Kelet-Európában 1500‒1800 Kutatócsoport, a Miskolci Egyetem Magyar Nyelv- és Irodalomtudományi Intézete, valamint a REFORC és a MTA Miskolci Területi Bizottság szervezésében megrendezett konferencia középpontjában a kora újkori interkonfesszionális jelenségek álltak.
A most megjelent kötet ti­zen­egy írá­sa 16‒18. szá­za­di kul­tu­rá­lis je­len­sé­ge­ket vizs­gál kü­lön­bö­ző szö­ve­gek, mű­fa­jok, illet­ve ese­mé­nyek vál­to­za­tos szem­pon­tú elem­zé­se ré­vén. Az in­ter­kon­fesszi­o­na­li­tást a ta­nul­má­nyok fe­le­ke­ze­tek kö­zöt­ti kul­tu­rá­lis transz­ferként ér­tik, és en­nek le­he­tő­sé­ge­it, vál­to­za­ta­it tár­ják fel, el­ső­sor­ban arra ref­lek­tál­va, ho­gyan vi­szo­nyul­tak a kora új­kor­ban a szö­ve­gek­hez és ha­gyo­má­nyok­hoz. A kötet tanulmányai az interkonfesszionális jelenségeket számos esetben európai összefüggésben vizsgálják, és ahhoz is hozzájárulnak, hogy az interkonfesszionalitás kutatása később tágabb diszciplináris kontextusban folytatódjon.

MTA kutatói pályázatai

MTA központi weboldala

MTA kutatóintézet-hálózata