Az MTA BTK Irodalomtudományi Intézete Digitális módszerek az irodalomtudomány támogatására címmel mesterkurzust tart a korszerű digitális módszerek alkalmazási lehetőségeiről. 

A sorozat következő előadása:

Péter Róbert (Szegedi Tudományegyetem) 
Big data a bölcsészettudományokban: két új digitális kutatási eszköz bemutatása 

Időpont, helyszín:
2018. december 4., 14:00, MTA BTK Irodalomtudományi Intézet, I. emeleit tanácsterem


Minden érdeklődőt szeretettel várunk.

2018. október 17–19. között az észak-olaszországi Vercelli városban rendezte meg az Università degli Studi del Piemonte Orientale a Convegno Internazionale Dibattiti Storici. II Edizione című konferenciát. A tanácskozás célja az volt, hogy az utazás témakörét érintő, elsősorban történeti és irodalomtörténeti kutatások összekapcsolódhassanak. Dóbék Ágnes (Lendület Nyugat-magyarországi irodalom Kutatócsoport) előadásában azokat az útikönyveket mutatta be, amelyeket az Itáliába utazó magyarok használtak, majd őriztek meg könyvtáraikban a 17–18. században.

A konferencia programja letölthető.

2018. november 22-én a Római Magyar Akadémia és a Szegedi Tudományegyetem Antikvitás és Reneszánsz Kutatócsoport rendezett szimpoziont Animalia in letteratura, arte e musica tra Italia e Ungheria címmel, Vigh Éva elnökletével. A konferencia a középkori és kora újkori állatszimbolika nyomait kereste a mitikus-biblikus lényektől az allegorikus állatszereplőkig és a konkrét zoológiai érdekességekig az irodalom, a művészettörténet és a zenetörténet világában. Szó esett a kötőfékét vesztett ló vándormotívumáról, az állathangok utánzásának zenei hagyományáról és a tarantula pók mérges csípését gyógyító tánc történetéről is. Az Intézetet Tüskés Anna (Draghi ed altri animali immaginari nelle arti figurative in Ungheria) előadása és tablókiállítása, valamint Csörsz Rumen István (La lepre, il lupo e il canto della quaglia) előadása és záró koncertje képviselte.

A konferencia programja letölthető.

Az MTA BTK Irodalomtudományi Intézete Digitális módszerek az irodalomtudomány támogatására címmel mesterkurzust tart a korszerű digitális módszerek alkalmazási lehetőségeiről.

A sorozat következő előadása:

Kecskeméti Gábor (MTA BTK ITI, intézetigazgató)
Az irodalomtörténeti bibliográfia mint kutatói feladat és mint kutatási lehetőség


Időpont, helyszín:
2018. október 30. 11:00, MTA BTK Irodalomtudományi Intézet, Eötvös Könyvtár


Minden érdeklődőt szeretettel várunk.

 

Az MTA–DE Klasszikus Magyar Textológiai Kutatócsoport és az MTA BTK Lendület Nyugat-magyarországi irodalom 1770–1820 Kutatócsoport együttműködésében elkészült és megnyílt Pálóczi Horváth Ádám (1760–1820) életmű-portálja: http://deba.unideb.hu/deba/paloczi/index.php
A felvilágosodás kori író-költő-polihisztor műveit az új honlapon forrástípusonként és műfajonként rendszerezve találják az érdeklődők. Nyomtatásban megjelent verseinek kritikai kiadásán (2016) túl az összes, nyomtatásban megjelent prózai írását is tartalmazza, köztük máig népszerű regényét Fel-fedezett titok címmel. A portál folyamatosan bővül a levelezés és egyéb kéziratok (Hol-mi IV, Ötödfélszáz énekek stb.) anyagával.

Csörsz Rumen István főmunkatárs (XVIII. századi osztály), a Lendület Nyugat-magyarországi irodalom 1770–1820 kutatócsoport vezetője 2018. szeptember 1-jén Prágában tartott előadást egy XVIII. századi latin-magyar rabének lehetséges „megfejtéseiről” az International Ballad Commission nemzetközi konferenciáján, amely a Ballads and Memory címet viselte.
A konferencia programja itt elérhető.
Az előadók a népi emlékezetben, balladamotívumként fennmaradt magán- és köztörténeti emlékek felkutatására tettek kísérletet Kelet-Ázsiától Közép-Amerikán át Bretagne-ig, Portugáliáig és Koszovóig – a személynevektől egy múzeumban őrzött középkori kardig, a francia forradalom dalaitól a régi brit ponyvákig és a mai dán alkalmi költészetig. A balladaműfaj népi és műköltészeti kölcsönhatásai miatt több előadásban szóba került az irodalmi népiesség kérdésköre, főként a cseh-morva folklorisztika nézőpontjából. A tanácskozás helyszíne a prágai Néprajzi Múzeum volt, fő szervezői: Thomas McKean és Petr Janeček.
Az előadás magyar változata 2016-ban, a Bethlen Miklós-konferencián hangzott el.

 

Kutatócsoportunk munkatársa, Vaderna Gábor Komárom 18. századi kultúrtörténetéről tartott előadást a  European Association for Urban History 14. konferenciáján (Urban renewal and resilience. Cities in comparative perspective) Rómában 2018. augusztus 31-én.

A konferencia honlapja itt érhető el.

 

IMG 20180831 120854 

Az MTA BTK Irodalomtudományi Intézete Digitális módszerek az irodalomtudomány támogatására címmel mesterkurzust tart a korszerű digitális módszerek alkalmazási lehetőségeiről.

A sorozat következő előadása:

Csörsz Rumen István (MTA BTK ITI)

A Nyugat-magyarországi irodalom (1770–1820) Lendület-kutatócsoport új adatbázisai: 
Írói és tudóslevelezés, Magyarországi populáris nyomtatványok (17–19. sz.) 


Időpont, helyszín:

2018. május 29. 11:00, MTA BTK Irodalomtudományi Intézet, I. emeleti tanácsterem.


Minden érdeklődőt szeretettel várunk.

DobekA konyvgyujtokAz MTA BTK Irodalomtudományi Intézetének XVIII. Századi Osztálya és az MTA BTK Lendület Nyugat-magyarországi irodalom 1770–1820 Kutatócsoport 2018. május 15-én tartotta legutóbbi előadását.

DÓBÉK ÁGNES
Olvasók, könyvek, könyvgyűjtők
Győr városában (1770–1820)

Az előadás egy olyan korszak könyvtári kultúrájának feltárásához járult hozzá, amely iránt az utóbbi évtizedek kutatói kevésbé érdeklődtek. Az 1970-es évektől meginduló országos könyvtártörténeti kutatásokban Győr város nem kapott szerepet, könyves kultúrájáról nem álltak rendelkezésre addig még publikálatlan levéltári források. A kutatás Győr könyves múltjának 1770–1820 közötti időszakára irányul. Az egyházi személyek esetében fontos értéket jelentettek a könyvek, így egyházi, hivatali okok miatt is szükség volt összeírásukra. Az előadás a feldolgozott kanonoki hagyatéki iratok közül azokra tér ki, amelyek a korban népszerű papi segédkönyveken, teológiai műveken túl egyéb szépirodalmi, világi tematikájú munkákat is összeírtak. A polgárok hagyatéki jegyzékében ritkán találhatók könyvek; csak abban az esetben került sor részeletes, tételszerű feljegyzésükre, ha az összeíró érdeklődött a könyvek iránt, vagy az örökül hagyó szempontjából fontosak voltak. Az előadás négy különböző foglalkozású személy könyveit ismerteti: Pray János ügyvéd 106 kötet nagyrészt jogi témájú könyvet hagyott hátra, Nemes Nagy Ilona, egy tehetős győri polgár özvegye 95 könyvet őrzött almáriumában, egy német polgár hagyatéki jegyzékébe 130 könyvcímet jegyeztek fel, Lakner Márton kereskedő 54 könyvét írták össze. A feldolgozott források – ha a könyvekre vonatkozó adatok olykor hiányosak is – a feljegyzett könyvek száma és tematikája alapján jellemzik a város és a megye kulturális életét, az olvasók érdeklődésének főbb irányait, valamint azt is jelzik, hogy az ezekben az évtizedekben virágzó Streibig nyomdában kiadott művek közül melyek voltak a legnépszerűbbek az olvasók körében.

MTA kutatói pályázatai

MTA központi weboldala

MTA kutatóintézet-hálózata