RefoRC2021Budapesten rendezik 2021. május 6‒8. között a RefoRC tizedik éves konferenciáját a Lendület Hosszú Reformáció Kelet-Európában 1500‒1800 Kutatócsoport, a BTK Irodalomtudományi Intézet és a RefoRC szervezésében, amelynek központi témája a hosszú reformáció és a kora újkori kereszténység.

A hosszú reformáció koncepciója az 1990-es években jelent meg a reformációtörténeti szakirodalomban, azzal a céllal, hogy új megközelítések érvényesüljenek a reformációkutatásban, valamint a kutatók az eddigi eredményeket eltérő szempontok szerinti interpretációnak vessék alá. A konferencia egyrészt korszakfogalomként kívánja értékelni a hosszú reformációt, másrészt több évszázadra kiterjedő folyamat részeként értelmezni a reformációt alakító kulturális, társadalmi és teológiai jelenségeket.

A rendezvény a REFORC konferenciasorozatának (Annual REFORC Conference on Early Modern Christianity) jubileumi, tizedik eseménye, amelynek jelentőségét az is növeli, hogy a Bölcsészettudományi Kutatóközpont REFORC-tagságának tizedik évével esik egybe.

A 87 angol nyelvű előadást magába foglaló konferenciára hibrid formában kerül sor: a helyszíni részvétel mellett online és előzetesen felvételre rögzített előadások is elhangzanak. 

A konferencia, amely a Lendület Hosszú reformáció Kelet-Európában (1500–1800) Kutatócsoport munkatervének egyik csúcspontja, egyúttal a nemzetközi reformációkutatás kimagasló eseménye 2021-ben. Az elhangzott előadások írott változatából kötet készül, amely a Vandenhoeck & Ruprecht kiadó Refo500 Academic Studies (R5AS) könyvsorozatában fog megjelenni.

A járványügyi előírásoknak megfelelően a távolságtartás szabályait betartva egy teremben legfeljebb 10 személy tartózkodhat.

A konferencia időpontja: 2021. május 6‒8.

Regisztráció: 2021. május 5-ig

A konferencia helyszíne: 
Bölcsészettudományi Kutatóközpont (1097 Budapest, Tóth Kálmán utca 4.),
Windows Teams

konferenciafelhívás, a részletes program és további információk a Tenth Annual RefoRC Conference honlapján érhetők el. 

Lendület TZs 1Ötéves MTA Lendület-támogatásban részesült intézetünk tudományos főmunkatársa, Tóth Zsombor  Hosszú reformáció Magyarországon és Erdélyben I.: konfesszionalizációk és irodalmi kultúrák a kora újkorban (1500‒1800) elnevezésű kutatási programja. Az elnyert támogatás nemzetközi kutatócsoport felállítását tette lehetővé, amely 2018 és 2023 között tevékenykedik a Bölcsészettudományi Kutatóközpont intézményi keretei között. A projekt kettős célt követ: a hosszú reformáció fogalma köré felépülő kutatási gyakorlat megalapozását és meghonosítását a hazai kutatásban, valamint egy nemzetközi kutatási és koordinációs központ (Centre for Reformation Studies) felállítását, amely a projektet, illetve külső és belső munkatársait a befogadó intézettel együtt erőteljesen pozicionálja a nemzetközi reformációkutatásban. 

Lendület közös

vert ellenref borító

Megjelent a Vértelen ellenreformáció című tanulmánykötet, amely a Sárospataki Teológia Akadémia, a KRHE Reformáció Öröksége Műhelye és a Hosszú Reformáció Lendület Kutatócsoport által  2018. február 7‒8-án rendezett konferencia előadásainak szerkesztett változatát tartalmazza.

A kötet tanulmányai tematikus vezérelv alapján szerveződnek négy nagyobb egységbe: a terminológiai kérdések mellett a helytörténet, a levéltári, valamint a nemzetközi források vizsgálatával a tizenhat tanulmány a 18. század felekezettörténeti kutatását ösztönzi.

A kötetet Csorba Dávid, a Sárospataki Református Teológiai Akadémia docense és a Hosszú reformáció Lendület Kutatócsoport tagja szerkesztette. A kiadvány letölthető a Károli Gáspár Református Egyetem honlapjáról.

18sz REFO plakatA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Irodalomtudományi Intézetének XVIII. századi osztálya és a Lendület Hosszú Reformáció Kutatócsoport 2021. február 16-án, kedden 16:00 órakor kezdődő közös vitaülésén Tóth Zsombor tart előadást A hosszú reformáció jegyében. A hugenotta Pierre du Bosc prédikációjának magyar fordítása és másolata 1754-ből (esettanulmány) címmel. 

Pierre du Bosc (1623−1692) hugenotta prédikátor 1661-ben tartotta meg híres prédikációját a kegyelemről, amelynek textusát az Efezusiakhoz írt levél 2 fejezetének 8. verse adta, és amelyet 1662-ben ki is adott. Dési Lázár György valamikor 1754 előtt lefordította ezt a szöveget, de a magyar nyelvű fordítás csupán Hermányi Dienes József másolatában maradt fenn a következő címmel: „DU BOSC PREDICATIOJA Francia nyelvből forditva. Efes II. 8 Kegyelemből tartattattok-meg.” A szöveg soha nem jelent meg nyomtatásban, az irodalomtörténet-írásnak pedig még csak tudomása sincs meglétéről. Mindhárom személy, a szerző, a fordító és a másoló egyenlőképpen megérdemli a figyelmünket, hiszen mindhárman hozzájárultak egy olyan recepciótörténethez, amelyet a magyar irodalomtörténet-írás most kezd el felfedezni.

 

Az élő közvetítés az alábbi kapcsolattal érhető el: 
https://zoom.us/j/95869070574?pwd=amlGbzE1TE5LTEpOV3JDNytPTkE4dz09 
Meeting ID: 958 6907 0574 
Passcode: 901617

Az MTA BTK Lendület ‒ Hosszú Reformáció Közép és Kelet-Európában 1500‒1800 Kutatócsoport és az MTA Miskolci Területi Bizottságának Nyelv- és Irodalomtudományi Szakosztálya 2020. december 9-én könyvbemutatót szervez online közvetítéssel.

A beszélgetést vezeti: Tóth Zsombor

A beszélgetés résztvevői: Csepregi Zoltán, Mihalik Béla, Móré Tünde és Tasi Réka

Időpont: 2020. december 9. 15:00

Bemutatott kiadványok:

 

Konyvbemutató 2020 dec page 001

Csata Adél, Benkő József, a historia litteraria művelője. Egy kontextualizáló olvasat, Erdélyi Tudományos Füzetek 291, Kolozsvár: Erdélyi Múzeum Kiadó, 2020.

Csepregi Zoltán, Evangélikus lelkészek Magyarországon 1610‒1681: Nyugat Magyarország, Budapest: Reciti Kiadó, 2020.

Interkonfesszionalitás és irodalom a kora újkorban, szerk. Móré Tünde és Tasi Réka, ReKonf 8, Budapest: Reciti Kiadó, 2020.

Invention, Transfer, and Reception: The Making of the European Reformation, ed. Zsombor Tóth, Journal of Early Modern Christianity 2020/2. Special Issue

Mihalik Béla, A kétszer megváltott nép. Katolikus egyház a Jászkunságban (1687‒1746). Magyar Történelmi Emlékek. Értekezések, Budapest: Bölcsészettudományi Kutatóközpont, 2020.

 

December 9-én az élő közvetítés 15:00 órától elérhető.

Az esemény plakátja letölthető. 

Megjelent a Journal of Early Modern Christianity 2020/2. tematikus száma Invention, Transfer, and Reception: The Making of the European Reformation címmel, amely a 2019. június 4-én Budapesten rendezett nemzetközi workshop előadásaira épül.  JEMC2020 2

Az MTA BTK Lendület ‒ Hosszú Reformáció Kelet-Európában 1500‒1800 Kutatócsoport és a REFORC szervezésében megvalósult rendezvény középpontjában a reformációkutatás aktuális módszertani és historiográfiai kérdései álltak.

A folyóiratszám nyolc tanulmánya a reformációkutatás és a 2017-es jubileum kontextusában reflektál a reformációtörténet historiográfiai és módszertani kihívásaira. A különszámot a kutatócsoport-vezetője, Tóth Zsombor szerkesztette. A kiadvány az MTA BTK Lendület Hosszú reformáció Kelet-Európában (1500–1800) Kutatócsoport munkálatainak keretében valósult meg. A tartalomjegyzék letölthető, további információk a kiadó honlapján olvashatók.

interkonfesszionalitas boritoA reciti honlapján már elérhető az In­ter­kon­fesszi­o­na­li­tás és irodalom a kora új­kor­ban című tanulmánykö­tet, amely a 2019. november 13-án Miskolcon rendezett műhelykonferencia előadásaira épül.
Az MTA BTK Lendület – Hosszú Reformáció Közép és Kelet-Európában 1500‒1800 Kutatócsoport, a Miskolci Egyetem Magyar Nyelv- és Irodalomtudományi Intézete, valamint a REFORC és a MTA Miskolci Területi Bizottság szervezésében megrendezett konferencia középpontjában a kora újkori interkonfesszionális jelenségek álltak.
A most megjelent kötet ti­zen­egy írá­sa 16‒18. szá­za­di kul­tu­rá­lis je­len­sé­ge­ket vizs­gál kü­lön­bö­ző szö­ve­gek, mű­fa­jok, illet­ve ese­mé­nyek vál­to­za­tos szem­pon­tú elem­zé­se ré­vén. Az in­ter­kon­fesszi­o­na­li­tást a ta­nul­má­nyok fe­le­ke­ze­tek kö­zöt­ti kul­tu­rá­lis transz­ferként ér­tik, és en­nek le­he­tő­sé­ge­it, vál­to­za­ta­it tár­ják fel, el­ső­sor­ban arra ref­lek­tál­va, ho­gyan vi­szo­nyul­tak a kora új­kor­ban a szö­ve­gek­hez és ha­gyo­má­nyok­hoz. A kötet tanulmányai az interkonfesszionális jelenségeket számos esetben európai összefüggésben vizsgálják, és ahhoz is hozzájárulnak, hogy az interkonfesszionalitás kutatása később tágabb diszciplináris kontextusban folytatódjon.

A Bölcsészettudományi Kutatóközpont Irodalomtudományi Intézetében a 2020. március 20-ra tervezett 

Közvetítők és közvetítés. Kulturális transzfer
a hosszú reformáció (1500–1800) kontextusában 

című konferenciára 2020. szeptember 22-én, kedden zártkörű formában került sor. 

A konferencia célja a kulturális transzfer fogalmának és vizsgálati lehetőségeinek módszertani igényű körüljárása volt a 16–18. századi Európa kontextusában, figyelembe véve a kultúra ezen árnyaltabb értelmezését is.
A rendezvényen végzős mesterszakos hallgatók és abszolutóriumot még nem szerzett doktoranduszok szerepeltek 20 perces előadásaikkal, amelyek ezt a fogalmat nem a vizsgálat tárgyaként, hanem a szövegek újfajta olvasásának és értelmezésének kiindulópontjaként kezelték. 

A konferencia előadásaiól készült felvételek megtekinthetők a Videotorium oldalain.

A konferenciáról szóló részletes beszámoló, valamint a program letölthető.

 

kozvetitok01

 

Minden érdeklődőt szeretettel várunk.

 

Az értelmezés hatalma című konferenciasorozat korábbi ülésszakainak előadásai megtekinthetők a Bölcsészettudományi Kutatóközpont Videotorium-oldalain:

2015https://mtabtk.videotorium.hu/hu/channels/1646

2016https://mtabtk.videotorium.hu/hu/channels/2035

-------------------------------

Előzmény: konferenciafelhívás