Lendület TZs 1Ötéves MTA Lendület-támogatásban részesült intézetünk tudományos főmunkatársa, Tóth Zsombor  Hosszú reformáció Magyarországon és Erdélyben I.: konfesszionalizációk és irodalmi kultúrák a kora újkorban (1500‒1800) elnevezésű kutatási programja. Az elnyert támogatás nemzetközi kutatócsoport felállítását tette lehetővé, amely 2018 és 2023 között tevékenykedik az MTA BTK intézményi keretei között. A projekt kettős célt követ: a hosszú reformáció fogalma köré felépülő kutatási gyakorlat megalapozását és meghonosítását a hazai kutatásban, valamint egy nemzetközi kutatási és koordinációs központ (Centre for Reformation Studies) felállítását, amely a projektet, illetve külső és belső munkatársait a befogadó intézettel együtt erőteljesen pozicionálja a nemzetközi reformációkutatásban. 

Lendület közös

Megjelent a Journal of Early Modern Christianity 2020/2. tematikus száma Invention, Transfer, and Reception: The Making of the European Reformation címmel, amely a 2019. június 4-én Budapesten rendezett nemzetközi workshop előadásaira épül.  JEMC2020 2

Az MTA BTK Lendület ‒ Hosszú Reformáció Kelet-Európában 1500‒1800 Kutatócsoport és a REFORC szervezésében megvalósult rendezvény középpontjában a reformációkutatás aktuális módszertani és historiográfiai kérdései álltak.

A folyóiratszám nyolc tanulmánya a reformációkutatás és a 2017-es jubileum kontextusában reflektál a reformációtörténet historiográfiai és módszertani kihívásaira. A különszámot a kutatócsoport-vezetője, Tóth Zsombor szerkesztette. A kiadvány az MTA BTK Lendület Hosszú reformáció Kelet-Európában (1500–1800) Kutatócsoport munkálatainak keretében valósult meg. A tartalomjegyzék letölthető, további információk a kiadó honlapján olvashatók.

interkonfesszionalitas boritoA reciti honlapján már elérhető az In­ter­kon­fesszi­o­na­li­tás és irodalom a kora új­kor­ban című tanulmánykö­tet, amely a 2019. november 13-án Miskolcon rendezett műhelykonferencia előadásaira épül.
Az MTA BTK Lendület – Hosszú Reformáció Közép és Kelet-Európában 1500‒1800 Kutatócsoport, a Miskolci Egyetem Magyar Nyelv- és Irodalomtudományi Intézete, valamint a REFORC és a MTA Miskolci Területi Bizottság szervezésében megrendezett konferencia középpontjában a kora újkori interkonfesszionális jelenségek álltak.
A most megjelent kötet ti­zen­egy írá­sa 16‒18. szá­za­di kul­tu­rá­lis je­len­sé­ge­ket vizs­gál kü­lön­bö­ző szö­ve­gek, mű­fa­jok, illet­ve ese­mé­nyek vál­to­za­tos szem­pon­tú elem­zé­se ré­vén. Az in­ter­kon­fesszi­o­na­li­tást a ta­nul­má­nyok fe­le­ke­ze­tek kö­zöt­ti kul­tu­rá­lis transz­ferként ér­tik, és en­nek le­he­tő­sé­ge­it, vál­to­za­ta­it tár­ják fel, el­ső­sor­ban arra ref­lek­tál­va, ho­gyan vi­szo­nyul­tak a kora új­kor­ban a szö­ve­gek­hez és ha­gyo­má­nyok­hoz. A kötet tanulmányai az interkonfesszionális jelenségeket számos esetben európai összefüggésben vizsgálják, és ahhoz is hozzájárulnak, hogy az interkonfesszionalitás kutatása később tágabb diszciplináris kontextusban folytatódjon.

A Bölcsészettudományi Kutatóközpont Irodalomtudományi Intézetében a 2020. március 20-ra tervezett 

Közvetítők és közvetítés. Kulturális transzfer
a hosszú reformáció (1500–1800) kontextusában 

című konferenciára 2020. szeptember 22-én, kedden zártkörű formában került sor. 

A konferencia célja a kulturális transzfer fogalmának és vizsgálati lehetőségeinek módszertani igényű körüljárása volt a 16–18. századi Európa kontextusában, figyelembe véve a kultúra ezen árnyaltabb értelmezését is.
A rendezvényen végzős mesterszakos hallgatók és abszolutóriumot még nem szerzett doktoranduszok szerepeltek 20 perces előadásaikkal, amelyek ezt a fogalmat nem a vizsgálat tárgyaként, hanem a szövegek újfajta olvasásának és értelmezésének kiindulópontjaként kezelték. 

A konferencia előadásaiól készült felvételek megtekinthetők a Videotorium oldalain.

A konferenciáról szóló részletes beszámoló, valamint a program letölthető.

 

kozvetitok01

 

Minden érdeklődőt szeretettel várunk.

 

Az értelmezés hatalma című konferenciasorozat korábbi ülésszakainak előadásai megtekinthetők a Bölcsészettudományi Kutatóközpont Videotorium-oldalain:

2015https://mtabtk.videotorium.hu/hu/channels/1646

2016https://mtabtk.videotorium.hu/hu/channels/2035

-------------------------------

Előzmény: konferenciafelhívás

A Bölcsészettudományi Kutatóközpont Irodalomtudományi Intézetében 2020. március 20-ra tervezett 

Közvetítők és közvetítés. Kulturális transzfer
a hosszú reformáció (1500–1800) kontextusában 

című konferenciát 2020. szeptember 22-én rendeztük meg zártkörű formában. 

A konferencia célja a kulturális transzfer fogalmának és vizsgálati lehetőségeinek módszertani igényű körüljárása volt a 16–18. századi Európa kontextusában, figyelembe véve a kultúra ezen árnyaltabb értelmezését is.
A konferencián végzős mesterszakos hallgatók és abszolutóriumot még nem szerzett doktoranduszok szerepeltek 20 perces előadásokkal, amelyek ezt a fogalmat nem a vizsgálat tárgyaként, hanem a szövegek újfajta olvasásának és értelmezésének kiindulópontjaként kezelik.

A konferencia helyszíne a Bölcsészettudományi Kutatóközpont Irodalomtudományi Intézet Klaniczay-terme volt.(1118 Budapest, Ménesi út 11‒13.) 

A konferencia előadásaiól készült felvételek megtekinthetőka Videotorium oldalain.

A konferenciáról szóló részletes beszámoló és a program letölthető.

 

kozvetitok01

 

 

Az értelmezés hatalma című konferenciasorozat korábbi ülésszakainak előadásai megtekinthetők a Bölcsészettudományi Kutatóközpont Videotorium-oldalain:

2015https://mtabtk.videotorium.hu/hu/channels/1646

2016https://mtabtk.videotorium.hu/hu/channels/2035

 

-------------------------------
Előzmény: konferenciafelhívás

RefoRC2021Budapesten rendezik 2021. május 6‒8. között a RefoRC tizedik éves konferenciáját az MTA BTK Lendület Hosszú Reformáció Kelet Európában 1500‒1800 Kutatócsoport és a RefoRC szervezésében, amelynek központi témája a hosszú reformáció és a kora újkori kereszténység.

A hosszú reformáció koncepciója az 1990-es években jelent meg a reformációtörténeti szakirodalomban, azzal a céllal, hogy új megközelítések érvényesüljenek a reformációkutatásban, valamint a kutatók az eddigi eredményeket eltérő szempontok szerinti interpretációnak vessék alá. A konferencia egyrészt korszakfogalomként kívánja értékelni a hosszú reformációt, másrészt több évszázadra kiterjedő folyamat részeként értelmezni a reformációt alakító kulturális, társadalmi és teológiai jelenségeket.

A konferenciára a szervezők 20 perces előadásokat várnak, amelyek témája kapcsolódhat a hosszú reformációhoz, vagy általánosabban a kora újkori kereszténységhez. A rezüméket a következő regisztrációs felületen lehet elküldeni 2021. március 1-ig: Registration Form Tenth Annual RefoRC Conference 2021.

A konferencia időpontja: 2021. május 6‒8.

Regisztráció: 2021. május 5-ig

A konferencia helyszíne: Bölcsészettudományi Kutatóközpont (1097, Budapest, Tóth Kálmán u. 4.)

Konferenciafelhívás és további részletek: Tenth Annual RefoRC Conference

Az MTA BTK Lendület Hosszú reformáció Kelet-Európában (1500–1800) Kutatócsoport a Debreceni Egyetem BTK Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézetével, a Bölcsészettudományi Kutatóközpont Irodalomtudományi Intézetével és a Debreceni Református Kollégiummal közösen, a Debreceni Egyetem Doktorandusz Önkormányzat támogatásával

Hosszú reformáció: a vallási perzekúció hagyománya


címmel négynapos mesterkurzust szervez Debrecenben.

A mesterkurzus a hosszú reformáció téziséhez kapcsolódó nemzetközi és hazai kutatások elméleti és módszertani eredményeit kívánja alkalmazni a régi magyarországi és erdélyi konfesszionális irodalom szövegeinek és ezek történeti kontextusainak kutatásában, az idei rendezvény fókuszában a vallási perzekúció tapasztalata áll.

A mesterkurzust 2020. június 15‒18. között rendezték volna meg, de az eseményt a szervezők a koronavírus-fertőzés kockázatának csökkentése érdekében későbbre halasztottak. Az új időpont egyeztetése folyamatban van.

----------------------------------------------------------------------------------

Célcsoport: Irodalom- és történettudományi, valamint teológiai magiszter és PhD-képzésben részt vevő hallgatók, akiknek érdeklődése, kutatása a reformáció irodalom- és egyháztörténetéhez kapcsolódik, maximum 10 fő.

A mesterkurzus ingyenes, a résztvevőknek a szállást biztosítjuk. 

A jelentkezés feltételeiről és módjáról további részletek a letölthető felhívásban olvashatók.

A jelentkezések beadási határideje: 2020. március 31.

A benyújtott jelentkezéseket a beadást követően elbíráljuk, és a jelentkezőket e-mailben értesítjük 2020. április 10-ig. 

Long reformation COLOR Long Hun 35mm15mm

Értesítjük a tisztelt érdeklődőket, hogy a Bölcsészettudományi Kutatóközpont Irodalomtudományi Intézetében 2020. március 20-ra tervezett 

Közvetítők és közvetítés. Kulturális transzfer
a hosszú reformáció (1500–1800) kontextusában 

című konferenciát
a koronavírus-fertőzés kockázatának csökkentése érdekében elhalasztjuk

 

Az értelmezés hatalma című konferenciasorozat korábbi ülésszakaiak előadásai a Bölcsészettudományi Kutatóközpont Videotorium-oldalain  megtekinthetők:

2015https://mtabtk.videotorium.hu/hu/channels/1646

2016https://mtabtk.videotorium.hu/hu/channels/2035

 

kozvetitok01

 

A Bölcsészettudományi Kutatóközpont Irodalomtudományi Intézetében 2020. március 20-án 9:00 órától Az értelmezés hatalma konferenciasorozat részeként rendezik meg a

Közvetítők és közvetítés 
Kulturális transzfer a hosszú reformáció
(1500–1800) kontextusában 

című konferenciát, amelynek célja a kulturális transzfer fogalmának és vizsgálati lehetőségeinek módszertani igényű körüljárása a 16–18. századi Európa kontextusában, figyelembe véve a kultúra ezen árnyaltabb értelmezését is.
A konferencián végzős mesterszakos hallgatók és abszolutóriumot még nem szerzett doktoranduszok szerepelnek
 20 perces előadásokkal, amelyek ezt a fogalmat nem a vizsgálat tárgyaként, hanem a szövegek újfajta olvasásának és értelmezésének kiindulópontjaként kezelik. 

A konferencia helyszíne: Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Irodalomtudományi Intézet, Klaniczay-terem (1118 Budapest, Ménesi út 11‒13.)

A konferencia programja letölthető.

Minden érdeklődőt szeretettel várunk.

 

-------------------------------
Előzmény: konferenciafelhívás

MTA kutatói pályázatai

MTA központi weboldala

MTA kutatóintézet-hálózata