Az osztály története

A reneszánsz-kutatás szervezetten 1969-ben indult meg, amikor létrejött a Reneszánsz-kutató Csoport, mely 1970-től osztályként működik. Gerézdi Rabán vezetésével már 1956-ban megalakult a Régi Magyar Irodalmi Osztály, amely a középkortól a 18. század közepéig terjedő időszak vizsgálatát tűzte ki feladatául. E munkaközösség fő munkája az irodalomtörténeti kézikönyv 1964-ben megjelent első két kötetének megírása, valamint a Régi Magyar Költők Tára (RMKT) 17. századi sorozatának és a Bibliotheca Hungarica Antiqua című hasonmássorozatnak a megindítása volt. Ezekhez több egyéni monográfia is járult. 1962-ben a Régi Magyar Irodalmi Osztály áldozatul esett a múlt kutatását háttérbe szorító tudománypolitikai megfontolásoknak. Az így keletkezett űrt sikerült később a Reneszánsz-kutató Osztály megszervezésével betölteni.

Az új osztály vezetője Klaniczay Tibor lett – 1973 és 1981 között Varjas Bélával közösen. Klaniczay Tibor halála (1992) után az osztály irányítását Jankovics József vette át. Az osztály feladata elsősorban a magyar reneszánsz irodalom kutatása, ezt azonban – az európai reneszánszra kitekintve – összehasonlító módszerrel végzi, s törekszik a munka interdiszciplináris kiszélesítésére, főleg a vallás-, eszme-, mentalitás- és művelődéstörténet vonatkozásában. A reneszánsz fogalmát tágan értelmezi, belefoglalva nemcsak a humanizmust, hanem a reformációt is, s kutatásait kiterjeszti a kései középkorra és a korai barokkra is. Az osztálynak mintegy 8–10 állandó munkatársa van, de részt vesz a kutatásban számos más intézményben dolgozó szakember, valamint néhány ösztöndíjas is. E tágabb kör részvételével havonta egy-egy felolvasóülésre, évente pedig egy többnapos konferenciára kerül sor. Az előadók és résztvevők között gyakran üdvözölhetünk külföldi vendégeket, köztük a nemzetközi reneszánsz-kutatás kiválóságait.

A reneszánsz-program keretében szövegkiadások és különböző monográfiák, illetve tanulmánykötetek készülnek. A sorozatok gyakorlatilag lefedik az egész osztály tevékenységét, s külső munkatársakat is foglalkoztatnak: a teljes szakmából kerülnek ki szerzőink. A már említetteken kívül megjelent az idegen nyelvű Studia Humanitatis tanulmányköteteket publikáló sorozata. A Humanizmus és reformáció sorozat tanulmányokat és monográfiákat közöl, 2014-ben jelent meg 35. kötete. Szövegkiadásokat illetően két nagy vállalkozés is beindult, illetve folytatódott. A neolatin irodalom szövegeit kiadó Bibliotheca Scriptorum Medii Recentisque Aevorum új sorozata már a 16. kötetig jutott el, benne Dudith András leveleinek hatalmas szövegkorpuszával. Ugyanakkor – több évtizedes kihagyás után – a Régi Magyar Költők Tára XVI. századi sorozatának folytatása is elkezdődött, s már négy kötete napvilágot látott. A sorozatoktól függetlenül is jelennek meg az osztály tagjaitól monográfiák és szövegkiadások.

A Reneszánsz-kutató Osztály számos külföldi intézménnyel tart fenn kapcsolatot, közülük a legfontosabb a velencei Fondazione Giorgio Cini és a wolfenbütteli Herzog August Bibliothek. Megalakulása óta tagja a Fédération Internationale des Sociétés et Instituts pour l’Étude de la Renaissance-nak, és rendszeres adatszolgáltatója a nemzetközi szervezet égisze alatt készülő Bibliographie internationale de l’Humanisme et de la Renaissance-nak, valamint a Scholars of Early Modern Studies című adattárnak. Részt vállalt az AILC által irányított Histoire comparée des littératures de langues européennes című vállalkozásból, s egyik irányítója és szervezője lett a reneszánsz irodalmat tárgyaló négy kötet munkálatainak. 

A Reneszánsz Osztály konferenciái (1970–2013; összeállította: Sántha Teréz)
Programfüzetek, a konferenciakötetek adatai és esetenként teljes szövege

Az 1969 és 2012 között tartott összes felolvasóülés listája (összeállította: Sántha Teréz)

Kutatások

Projektek

Kiadványok

Az osztály hírei

A dialógus formái a magyar régiségben (1450–1750)
(Tudományos konferencia, Kolozsvár, 2018. május 3–5.) 

A Babeș-Bolyai Tudományegyetem Bölcsészkarának Magyar Irodalomtudományi Intézete (Res Litteraria Transylvaniae Vetus Iroldalom- és Művelődéstörténeti Műhely), valamint az MTA BTK Irodalomtudományi Intézetének Reneszánsz Osztálya, együttműködve az egyetemek régi magyar irodalom tanszékeivel és a RefoRC nemzetközi konzorciummal, 2018. május 3–5. között konferenciát rendez Kolozsvárott A dialógus formái a magyar régiségben (1450–1750) címmel.

A konferencia a tágabb értelemben vett dialógus, azaz a dialogicitás felől veszi szemügyre a magyar régiség szövegformáit, művészi ágait, társadalmi érintkezési gyakorlatának kommunikációs hátterét, retorikai és poétikai mintáit. Egyúttal arra is keresi a választ, hogy tecnhologizált és globalizált korunkban kínál-e megújulási lehetőséget önmegismerésünkben és a másik ember (a másik nyelv, vallás és kultúra) megértésében a dialogikus hagyomány. Megszólítható-e (és hogyan) mai tudományos nyelvünkön a múlt dialogicitása? Melyek a múlttal folytatott termékeny párbeszéd előfeltételei, van-e „módszertana” a dialógushoz való közelítésnek?

A jelentkezés feltételeiről, a konferencia javasolt tematikus egységeiről, valamint néhány orientáló szempontról és témáról tájékoztató első körlevél letölthető.

A szervezők a részvételi szándék jelzését 2017. december 15-ig, a tervezett előadások címét és összefoglalóját 2018. január 15-ig várják a Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. címre, és fenntartják a jogot arra, hogy azokat az előadásterveket fogadják el, amelyek leginkább összhangban vannak a konferencia célkitűzéseivel.

Az MTA BTK Irodalomtudományi Intézetének 
Reneszánsz Osztálya a régi magyar irodalomtörténeti 
oktató- és kutatóhelyekkel közösen

2017. november 28-án, kedden délután 4 órakor 

tartja soron következő vitaülését 
az intézet I. emeleti tanácstermében.

Tárgy:

Virovecz Nándor
Tinódi hitelessége? Kortárs beszámoló a szalkai csatáról (1544)

 

Az eseményre meghívó letölthető.

Minden érdeklődőt szeretettel várunk.

Az MTA BTK Irodalomtudományi Intézetének 
Reneszánsz Osztálya a régi magyar irodalomtörténeti 
oktató- és kutatóhelyekkel közösen

2017. december 19-én, kedden délután 4 órakor 

tartja soron következő vitaülését 
az intézet I. emeleti tanácstermében.

Tárgy: 

Nagy Levente:
Az Újszövetség és a Zsoltárkönyv román fordítása 
a kálvinista–pravoszláv hitviták kontextusában a 17. század közepén

 

Az eseményre meghívó letölthető.

Minden érdeklődőt szeretettel várunk.

A reformáció emlékévének szelleméhez méltóan 2017. december 7–9. között Debrecenben a DAB-székházban került sor a III. Neolatin Konferenciára A reformáció és a katolikus megújulás latin nyelvű irodalma címmel. 

A részletes program letölthető.

***

A KONFERENCIA SZERVEZŐI ÉS TÁMOGATÓI:

Hungaria Latina – Magyar Neolatin Társaság
Tiszántúli Református Egyházkerület Levéltára
SZTE BTK Klasszika-Filológiai és Neolatin Tanszék
MTA BTK Irodalomtudományi Intézet Reneszánsz–Barokk Kutatócsoport
MTA SZTE Antikvitás és Reneszánsz Kutatócsoport
MTA–ELTE Humanizmus Kelet-Közép-Európában Lendület Kutatócsoport
MTA TABT Debreceni Területi Bizottság

TasiReka eloadas

Az MTA BTK Irodalomtudományi Intézetének
Reneszánsz Osztálya a régi magyar irodalomtörténeti
oktató- és kutatóhelyekkel közösen

2017. október 31-én, kedden délután 4 órakor 

tartja soron következő vitaülését 
az intézet I. emeleti tanácstermében.

Tárgy:

Tasi Réka

Barokk vízió – skolasztikus imagináció

 

Az eseményre a meghívó letölthető.

Minden érdeklődőt szeretettel várunk.

Intézetünk XVIII. századi Osztályának vezetője, Tüskés Gábor egyetemi tanár 2017. november 15-én délelőtt 10 órakor a Berni Egyetem Germanisztikai Intézetében a Luthers Reformation und die Wirkungen auf die deutsche Literatur című előadássorozat keretében Erzählliteratur und Reformation: Schwerpunkte und Perspektiven einer interdisziplinären Forschungsdiskussion címmel tartott előadást az utóbbi évtizedek e témával kapcsolatos irodalomtörténeti, történeti-folklorisztikai, retorikai és narratológiai eredményeiről, terminológiai kérdéseket is érintve, a tézisek megfogalmazása mellett a kutatás jövőbeli lehetőségeire is kitérve. Az előadás fő célja az volt, hogy elősegítse a nemzeti filológiák, az összehasonlító irodalomtudomány, a történeti elbeszéléskutatás és a reformációkutatás módszeres együttműködését és ösztönözze a közép-kelet-európai irodalmi régiók új kutatási eredményeinek nagyobb mértékű integrációját az európai vizsgálatokba.

Kolozsvar konferencia2017A lutheri reformáció kezdetének 500 éves évfordulója alkalmából a jubileumi esztendőt lezáró eseménysorozat keretében a Babeş-Bolyai Tudományegyetem és az MTA BTK Irodalomtudományi Intézetének Reneszánsz Osztálya a RefoRC nemzetközi platformmal együttműködve interdiszciplináris konferenciát rendezett Kolozsvárott 2017. október 27–28-án Váltások és (disz)kontinuitások, hagyományok és újítások a reformáció 500 éves történetében. A hosszú reformáció perspektívája a közép-kelet-európai régióban [Changes, (Dis)Continuities, Traditions and Their Invention During 500 Years of Reformation. The Perspective of Long Reformation applied to the History of the Central and Eastern European Regioncímmel. 

A háromnyelvű (angol, magyar, román) nemzetközi konferencia elsősorban a közép- és délkelet-európai REFO500 partnerek 2012 és 2017 közötti tudományos együttműködését összegezte, ugyanakkor a „Hosszú Reformáció” tematikus megjelöléssel új közös kutatási projektet és együttműködési perspektívákat jelölt ki. A konferencia az 1500‒1800 közötti periódust vizsgálta és ebben a történeti kontextusban járta körül a konfesszionalizáció és a felekezeti irodalmi kultúrák disszeminációjának kérdését, valamint a reformáció perzekúció-központú nagyelbeszéléseinek történeti kialakulását. Az előadások a különféle felekezeti hagyományok és ezek átfedéseinek, nyelvi-kulturális interferenciáinak jelenségeit értékelték, elsősorban kora újkori történeti vonatkozásokra összpontosítva.

A közös konferencia a Magyar Tudományos Akadémia támogatásában részesült, megvalósítása során az MTA BTK és a RefoRC képviseletében Tóth Zsombor közép- és délkelet-európai Refo500-koordinátor látott el szervezői feladatokat.

Az MTA BTK képviseletében irodalomtörténészek (Fajt Anita, Jankovics József, Kecskeméti Gábor, Papp Ingrid és Tóth Zsombor), illetve történészek (Mihalik Béla, Tóth Gergely) tartottak előadást angol és magyar nyelven. A konferencián elhangzott előadások írott változatát angol és magyar nyelvű kötetekben teszik majd közzé.

A konferencia programja és a rendezvényen készült fényképek letölthetők.

WolfgangLaziusAz MTA BTK Irodalomtudományi Intézetének
Reneszánsz Osztálya a régi magyar irodalomtörténeti
oktató- és kutatóhelyekkel közösen

2017. szeptember 26-án, kedden délután 4 órakor 

tartja soron következő vitaülését
az intézet I. emeleti tanácstermében.

Tárgy:

KASZA PÉTER (SZTE):

Variációk egy témára - Wolfgang Lazius 1556-os
dél-dunántúli hadjáratáról írott beszámolójának szöveghagyományáról és forrásairól

 

Az eseményre a meghívó letölthető.

Minden érdeklődőt szeretettel várunk.

MTA kutatói pályázatai

MTA központi weboldala

MTA kutatóintézet-hálózata