Az osztály története

A Szauder József vezetésével 1970-ben létrehozott XVIII. Századi Kutatócsoportot, majd Osztályt 1975-ben bekövetkezett haláláig Szauder József, majd élete végéig (1996) Hopp Lajos, ezt követően Kókay György vezette. 2000-től Tüskés Gábor irányítja a munkát.

A kutatói, textológiai és tudományszervezői program fő célja a század irodalmi örökségének föltárása, értékelése, különös tekintettel a felvilágosodás előzményeire, művelődéstörténeti folyamataira, európai összefüggéseire. E törekvést reprezentálta többek között a Szauder József és Tarnai Andor által szerkesztett Irodalom és felvilágosodás (1974) c. tanulmánykötet.

Az osztály tevékenységének középpontjában a szöveg- és forráskiadás, valamint a tudomány- és műfajtörténet áll. 1964–1988 között hat kötetben megjelent a teljes Mikes Kelemen kritikai kiadás, s befejeződött II. Rákóczi Ferenc és Bessenyei György műveinek kritikai kiadása, s a közeljövőben készül el Kalmár György életművének kritikai kiadása. Megindult és jelentősen előrehaladt a XVII–XVIII. századi iskolai színjátszás forrásainak közreadása A magyarországi iskolai színjátszás forrásai és irodalma, illetve a Régi Magyar Drámai Emlékek XVIII. század című sorozatokban. Megjelent a Latin nyelvű protestáns iskoladrámák a XVII–XVIII. századból (Ludi scaenici linguae latinae protestantum in Hungaria e saeculo XVII–XVIII) című forráskiadvány (2005). A Régi Magyar Költők Tára XVIII. század című sorozatban 2013-ig 14 kötet jelent meg. A tudománytörténeti kutatások egyik eredménye az Irodalomtörténet-írás a XVIII. században c. bibliográfia, mely a hálózaton is elérhető. A digitális Mikes-szótár elkészült részének próbaváltozata ugyancsak hozzáférhető. Az osztály munkatársai számos egyéni monográfiát és tanulmánykötetet publikáltak.

1994–2013 között az osztályon összesen kilenc, OTKA által támogatott kutatás folyt az elbeszélő irodalom európai kapcsolatairól, az emblematikáról, II. Rákóczi Ferenc leveleiről és kisebb írásairól, a magyar irodalomtudomány és kritika történetének 1701–1772 közötti szakaszáról, az egyházi irodalom műfajairól, Kalmár György munkásságáról, Mikes Kelemen életművéről és a közköltészet műfajairól.

Az osztály munkatársainak egy része különböző egyetemeken oktat, és szoros kapcsolat tart a század irodalmával foglalkozó egytemi műhelyekkel. A kutatói tevékenység fő jellemzői a saját alapkutatásra és eredeti forrásfeltárásra épülő feldolgozás; az összehasonlító szemlélet és az interdiszciplinaritás elvének következetes alkalmazása; eddig kevéssé feltárt területek előtérbe állítása és megvilágítása új módszerekkel; az eredmények folyamatos közzététele nemzetközi szakmai fórumokon; külső munkatársak bevonása a forrásfeltáró, feldolgozó és publikációs folyamatba.

Az osztály a mellette működő munkaközösséggel és a Magyar XVIII. Századi Társasággal közösen havonta vitaüléseket, két-három évente tudományos tanácskozásokat rendez. A nemzetközi konferenciák közül kiemelkednek az 1970-es, 80-as években tartott mátrafüredi felvilágosodás ülésszakok, melyek anyaga La Lumière en Hongrie, en Europe Centrale et en Europe Orientale címen hat kötetben jelent meg 1971–1987 között. 2002-ben az Országos Széchényi Könyvtárral és a Bod Péter Társasággal Bod Péter, a historia litteraria művelője (megjelent 2004-ben), ugyanebben az évben a Grimmelshausen Társasággal Das Ungarnbild in der deutschen Literatur der frühen Neuzeit címmel rendezett konferenciát az osztály (anyaga megjelent 2005-ben). 2004-ben Historia litteraria a XVIII. században címmel Faludi Ferenc születésének 300., Tarnai Andor halálának 10. évfordulójának alkalmából rendezett tanácskozást (anyaga megjelent 2006-ban). 2007-ben Militia et litterae címmel a két Zrínyi Miklós irodalmi emlékezetéről tanácskoztak több ország kutatói Budapesten (anyaga 2009-ben látott napvilágot). 2008-ban Fortunatus, Melusine, Genofeva címmel a kora újkori elbeszélő műfajokról rendezett az osztály tanácskozást Egerben (a kötet 2010-ben jelent meg). Az osztály 2011-ben Budapesten nemzetközi konferenciával emlékezett meg Mikes Kelemen halálának 250. évfordulójáról (az elhangzott előadások egy magyar és egy idegennyelvű kötetben láttak napvilágot 2012-ben). Az osztály kisebb műhelykonferenciákat is szervez: 2010-ben Budapesten Pálóczi Horváth Ádám műveiről (a tanulmányok 2011-ben jelentek meg), 2014-ben pedig Miskolcon a XVIII. századi műfordítás-irodalomról.

A XVIII. századi osztály konferenciái és az előadásaikból összeállított kötetek (2000–2014)

Kutatások

Projektek

Kiadványok

Az osztály hírei

Pályázat a 2017. évi Hopp Lajos-díj elnyerésére

Az MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Irodalomtudományi Intézetének XVIII. századi Osztálya pályázatot hirdet a 2017. évi Hopp Lajos-díj elnyerésére. A díj célja olyan egyetemi hallgatók és kutatók támogatása, akik kiemelkedő eredményeket értek el a 18. századi magyarországi és nemzetközi irodalom-, eszme- vagy művelődéstörténet feltárásának területén, és ezáltal méltó továbbvivői Hopp Lajos tudományos örökségének.

A pályázatra a magyarországi és a határon túli egyetemeken BA, MA vagy doktori képzésben részt vevő, doktori fokozattal még nem rendelkező egyetemi hallgatók jelentkezhetnek a 18. századi magyarországi és nemzetközi irodalom-, eszme- vagy művelődéstörténet területén végzett önálló kutatásuk eredményeit ismertető, kb. 1 ív (40.000 leütés) terjedelmű dolgozatukkal.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. május 31.

A pályázati kiírás letölthető.

Nemzetközi tanácskozás és Humboldt Kollégium a Magyar Tudományos Akadémián
és a Magyar Nemzeti Múzeumban
Budapest, 2017. október 11–15.

Az MTA BTK Irodalomtudományi Intézet XVIII. századi Osztálya által rendezendő tanácskozás célja, hogy új forrásfeltárásokat és módszeres alapkutatásokat ösztönözzön, lehetőséget teremtsen a felvilágosult társaságok irodalmi és tudományos tevékenységével, eszmei törekvéseivel kapcsolatos eredmények összekapcsolására, és az eddiginél pontosabban meghatározza a közép-kelet-európai régió szerepét a társasági mozgalom európai történetében. A koncepció lehetőséget ad a különféle társaságtípusok és az egyes tagok irodalmi, tudományos jelentőségének bemutatásra, szerzők, művek, könyvtárak és más gyűjtemények komparatív vizsgálatára, nemzetközi kontextusba helyezésére. Elősegíti a titkos társasági tematika irodalmiasítási folyamatainak, műveket strukturáló funkciójának műfaj-, eszme- és kommunikációtörténeti szempontokat is figyelembe vevő elemzését, és megkönnyíti a társasági vonatkozású művek felvilágosult ismeretanyagokat közvetítő szerepének pontosabb megítélését. Ösztönzi a tudományágak önállósulásával és a morállal, neveléssel kapcsolatos elképzelések nyomon követését, és hozzájárul a folyóiratok körüli kapcsolathálók eddiginél részletesebb feltérképezéséhez.

A tervezett keretprogramok között szerepel kirándulás a dégi és a keszthelyi Festetics-kastélyokhoz, kiállítás a társaságokkal kapcsolatos kiadványokból, kéziratos forrásokból, képekből és tárgyakból, valamint egy hangverseny. A tanácskozás hivatalos nyelvei az angol, a francia és a német.

Az előzetes program letölthető.

Grof Fekete JanosAz MTA BTK Irodalomtudományi Intézetének XVIII. Századi Osztálya és a Magyar XVIII. Század Kutató Társaság a XVIII. századi kutatásokat végző intézményekkel közösen

2017. március 21-én, kedden 16:00 órakor

Egyed Emese:
Voltaire tanítványa
Gróf Fekete János poétikája

címmel tartja következő előadását.

Az előadás helyszíne: MTA BTK Irodalomtudományi Intézet, Tanácsterem
(Budapest, XI., Ménesi út 11–13, I. emelet).

Minden érdeklődőt szeretettel várunk.

Az MTA BTK Irodalomtudományi Intézetének XVIII. századi Osztálya és a Magyar XVIII. Század Kutató Társaság a XVIII. századi kutatásokat végző intézményekkel közösen 2017. február 7-én, kedden 16:00 órakor tartja következő vitaülését, ahol

Kerti József

Kompiláció vagy plágium?
Aranka György kéziratos versei Szirmay Antal versgyűjteményeiben

című előadása hangzik el.

Helyszín:
MTA BTK Irodalomtudományi Intézet (Budapest, XI., Ménesi út 11–13),
az Eötvös Könyvtár olvasóterme.

A meghívó és az előadás összefoglalója letölthető.

Minden érdeklődőt szeretettel várunk. 

Az MTA BTK Irodalomtudományi Intézetének XVIII. századi Osztálya és a Magyar XVIII. Század Kutató Társaság a XVIII. századi kutatásokat végző intézményekkel közösen 2017. január 17-én, kedden 16:00 órakor tartja következő vitaülését, ahol

DÓBÉK ÁGNES

Barkóczy Ferenc és könyvtára

című előadása hangzik el.

Helyszín:
MTA BTK Irodalomtudományi Intézet, I. emelet, Tanácsterem (Budapest, XI., Ménesi út 11–13).

 

Minden érdeklődőt szeretettel várunk. 

Az MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Irodalomtudományi Intézetének XVIII. századi Osztálya pályázatot hirdet a 2016. évi Hopp Lajos-díj elnyerésére.

A díj célja olyan egyetemi hallgatók és kutatók támogatása, akik kiemelkedő eredményeket értek el a 18. századi magyarországi és nemzetközi irodalom-, eszme- vagy művelődéstörténet feltárásának területén, és ezáltal méltó továbbvivői a Hopp Lajos tudományos örökségének.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. május 31.

A pályázatra a magyarországi és a határon túli egyetemeken BA, MA vagy doktori képzésben részt vevő, doktori fokozattal még nem rendelkező egyetemi hallgatók jelentkezhetnek a 18. századi magyarországi és nemzetközi irodalom-, eszme- vagy művelődéstörténet területén végzett önálló kutatásuk eredményeit ismertető, kb. 1 ív (40.000 leütés) terjedelmű dolgozatukkal. Kérjük, a dolgozatot az Irodalomtörténeti Közlemények szabályzatának megfelelően szerkesszék meg és jegyzeteljék.

A dolgozatokat csatolt fájlként a Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. címre várjuk.
Kérjük a pályázókat, a fájlban adják meg nevüket, elérhetőségüket, és tüntessék fel azt is, hogy mely intézmény melyik szakán, képzésén folytatják tanulmányaikat.

A pályázatok elbírálását a XVIII. századi Osztály munkatársaiból álló zsűri végzi, az Irodalomtudományi Intézet igazgatójának elnökletével.

Az elbírálás eredményéről 2016. szeptember 15. után emailben értesítjük a résztvevőket.

A díjjal kitüntetett személy a díj elnyerését igazoló oklevélen kívül könyvekből és folyóirat-előfizetésből álló tárgyi jutalomban részesül, és lehetőséget kap eredményeinek ismertetésére a XVIII. századi Osztály vitaülésén, valamint a dolgozat publikálására az Irodalomtudományi Intézet egyik folyóiratában.

A díjat 2016 októberében a XVIII. századi Osztály vitaülése keretében adjuk át a nyertes pályázónak.

Eredményes pályázást kíván az MTA BTK ITI XVIII. századi Osztálya.

MTA kutatói pályázatai

MTA központi weboldala

MTA kutatóintézet-hálózata